Algemene voorwaarden

De omschrijving op de website van doubledutch au pair agency op www.ddutch.eu geeft de algemene voorwaarden en kosten van het programma weer. In onderstaande punten leest u de specifieke aanmelding- en annuleringscondities.

 1. Door retournering c.q. ondertekening van het aanmeldingsformulier sluit het gastgezin een contract af met doubledutch en gaat zij akkoord met de kosten, de informatie en voorwaarden zoals hier beschreven.
 2. doubledutch behandelt de aanmeldingen op volgorde van beschikbaarheid en behoudt zich het recht voor aanmeldingen en bemiddelingen te weigeren indien hier een gegronde reden voor is.
 3. Een zoekopdracht voor een au pair via doubledutch treedt pas in werking nadat het volledige ingevulde aanmeldingsformulier is ontvangen door doubledutch en de betalingen zoals in punt 6 en 7 zijn beschreven, zijn ontvangen door doubledutch.
 4. doubledutch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of enig ander (financieel) nadeel anderszins door het gastgezin ondervonden ten gevolg van het verblijf van de au pair in het gastgezin dan wel van haar handelen of nalaten.
 5. doubledutch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van de au pair in het gastgezin, evenmin als van een voortijdig vertrek van de au pair uit het gastgezin.
 6. Het gastgezin komt overeen minimaal 30 € en maximaal 75 € (afhankelijk van interview adres) voor het interview te betalen. Dit bedrag wordt tijdens het interview contant voldaan.
 7. Het gastgezin komt overeen 35% van de bemiddelingskosten als aanbetaling te betalen voor een bemiddeling en/of plaatsing van een Au pair op het moment van inschrijving of op het moment van het activeren van een nieuwe aanvraag. Het moment van inschrijving wordt gedefinieerd als het moment van terugsturen van het ondertekende aanmeldingsformulier aan doubledutch. Het moment van activering van een nieuwe aanvraag wordt gedefinieerd als het moment waarop het gastgezin mondeling dan wel schriftelijk een opdracht geeft aan doubledutch om te zoeken naar een nieuwe au pair.
 8. Het gastgezin komt overeen het restant van de bemiddelings- en plaatsingskosten te betalen bij acceptatie van een au pair dossier.
 9. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is het gastgezin in verzuim.( en wettelijke rente verplicht.) Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege vermeerderd worden met 15% met een minimum van € 69,00 ten titel van schadevergoeding en met verwijlintresten van 12% per jaar.Na overschrijding van de betalingstermijn zal de vordering worden overgedragen aan incassobureau C&B Bvba. In voorkomend geval zal een bijkomende inningskost worden aangerekend van € 250,00 voor opdrachten in België, in overige landen volgens contract.Alle kosten inclusief incassokosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van het gastgezin. Omtrent welk geschil ook, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
 10. In geval van annulering door het gastgezin geldt het volgende:
  • Indien het gastgezin binnen een termijn van 4 maanden geen au pair heeft geaccepteerd via doubledutch, geldt dit automatisch als annulering tenzij anders overeengekomen.
  • In alle andere gevallen is annulering alleen geldig nadat doubledutch een aangetekend schrijven heeft ontvangen met reden van annulering.
  • Bij annulering na ondertekening van het aanmeldingsformulier en voor betaling van de aanbetaling zoals beschreven in punt 7, blijft het gezin 35% van de bemiddelingskosten schuldig aan doubledutch. Dit bedrag kan in sommige gevallen aangewend worden voor een volgende Au Pair aanvraag, dit ter beoordeling van doubledutch.
  • In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tussen het gastgezin en de au pair 21 dagen of meer voor de aankomstdatum van de au pair, blijft het gastgezin 65 % van het bemiddelingsbedrag schuldig aan doubledutch doubledutch is niet gehouden enig bedrag of een deel daarvan aan het gastgezin te restitueren of kwijt te schelden.
  • In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tussen doubledutch en het gastgezin en/of tussen het gastgezin en doubledutch 20 dagen of minder voor de aankomst van de au pair, dan wel na de aankomst van de au pair, is doubledutch niet gehouden enig bedrag of een deel daarvan aan het gastgezin te restitueren. Indien het bemiddelingsbedrag nog niet volledig betaald is op het moment van annulering, blijft het gezin 100 % van het bemiddelingsbedrag schuldig aan doubledutch.
  • In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tussen het gastgezin en de au pair door annulering van de au pair, zal doubledutch zich inspannen om binnen 30 dagen vervanging te vinden mits de volledige bemiddelingskosten voor de afgesproken periode zijn voldaan aan doubledutch.
  • In geen enkel geval zal doubledutch enig bedrag of een deel daarvan aan het gastgezin restitueren of kwijtschelden.
 11. Na een 1ste bemiddeling voor 12 maanden heeft een gastgezin recht op korting bij een herhalingsopdracht volgens het onderstaande schema. Dit kortingsschema geldt alleen voor plaatsingen van dezelfde duur en alleen voor dezelfde soort plaatsingen (au pair/au pair plaatsingen of au pair +/au pair + plaatsingen). Kortingen worden alleen gegeven indien alle betalingen binnen de gestelde betalingstermijn zijn ontvangen.
  • 10 % korting bij een 1e herhaling
  • 15 % korting bij een 2e herhaling
 12. Deze kortingen gelden alleen op de bemiddelingskosten voor 12 maanden en alleen indien de 2e bemiddeling aaneengesloten wordt gedaan. Kortingen worden alleen gegeven op de huidige bemiddelingskosten en worden verrekend in de laatste factuur, of de tweede factuur (daar waar het een korting van meer dan 10 % betreft). In geval van een prijsstijging zal de korting gegeven worden op de geldende bemiddelingskosten.
 13. Indien het gastgezin, na een eerdere bemiddeling, nogmaals gebruik wil maken van de diensten van doubledutch dan wordt het gastgezin verzocht dit minimaal 3 maanden voor het verstrijken van de 1 e bemiddelingsperiode kenbaar te maken aan doubledutch.
 14. ln geval van een herhalingsopdracht komt het gastgezin overeen opnieuw 35% op de bemiddelingskosten als aanbetaling te betalen op het moment van het activeren van een nieuwe aanvraag. Het moment van activering van een nieuwe aanvraag wordt gedefinieerd als het moment waarop het gastgezin mondeling dan wel schriftelijk een opdracht geeft aan DoubleDdutchint om te zoeken naar een nieuwe Au Pair. Eventuele kortingen worden gegeven op de laatste factuur.
 15. In geval het gastgezin zijn verplichtingen jegens doubledutch niet nakomt, is doubledutch gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
 16. Geschillen tussen het gastgezin en de au pair worden voorgelegd aan doubledutch en door haar, met inachtneming van regels van redelijkheid en billijkheid, beslecht.
 17. Zowel het gastgezin als de au pair kunnen bij gegronde redenen, gezamenlijk en afzonderlijk, het besluit nemen eerder gemaakte afspraken inzake de verblijfsperiode van de au pair in het gastgezin niet langer na te leven. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee weken.
 18. Indien er zwaarwegende, dringende redenen zijn, dit te allen tijde ter beoordeling van doubledutch, kunnen het gastgezin en de au pair, gezamenlijk dan wel afzonderlijk, per direct het besluit te nemen eerder gemaakte afspraken betreffende de verblijfsperiode van de au pair in het gastgezin niet langer na te leven zonder inachtneming van een opzegtermijn.
 19. In geval van punt 17 behoudt het gastgezin het recht op éénmalig kosteloos vervanging van de au pair voor de resterende bemiddelingsperiode mits deze bemiddelingsperiode niet met meer dan 10 % is verlopen en mits het gastgezin heeft voldaan aan alle programmakosten en eisen zoals afgesproken tijdens het interview, dit ter beoordeling van doubledutch.
 20. ln geval van punt 18 kan het recht op eenmalige kosteloos vervanging van de au pair komen te vervallen indien de zwaarwegende/dringende redenen voortkomen uit het niet naleven van de programmaregels en gemaakte interview afspraken, dit ter beoordeling van doubledutch.
 21. Het gastgezin is volgens de Belgische wetgeving verantwoordelijk voor het afsluiten en het betalen van een ziektekosten verzekering voor de duur van de plaatsing van de au pair. Bij ziekte van de au pair zal het gastgezin voor een periode tot maximaal 14 dagen het afgesproken zakgeld doorbetalen en de au pair in de gelegenheid stellen een dokter te bezoeken. Gedurende de gehele verblijfsperiode van de au pair in het gastgezin is en blijft het gastgezin verantwoordelijk voor kost en inwoning van de au pair.
 22. Het gastgezin geeft doubledutch het recht om de e-mail en telefoon gegevens van de au pair te verstrekken aan alle au pairs die lid zijn van de doubledutch au pair club en die binnen een bepaalde periode deelnemen aan het programma in België en/of Nederland.
 23. Het gastgezin is verantwoordelijk voor het aanvragen van een werkvergunning (daar waar van toepassing) en de juiste visum documenten voor de au pair , voor het aanmelden van de au pair bij de juiste instanties en voor het betalen van alle kosten die hieruit voortvloeien. Het gastgezin is verplicht om voor het aanvragen van een werkvergunning gebruik te maken van doubledutch en betaalt € 325 voor hun werk in deze.
 24. doubledutch zal het gastgezin middels de website op www.ddutch.eu blijven informeren over eventuele wijzigingen in haar programma, voorwaarden en de visum regeling. Het gastgezin accepteert haar eigen verantwoordelijkheid in deze en zal regelmatig de website raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.